Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα AD-GAMING!

Πρόσβαση στα περιεχόμενα της κατάρτισης:


Το πρόγραμμα AD-GAMING (Ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer, μέσω των “Serious Games”) έχει ως στόχο την ανάπτυξη των τεχνολογικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) των ατόμων με νόσο Alzheimer, των οικογενειών τους και των περιθαλπόντων τους, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν τα Serious Games με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer.

Το πρόγραμμα AD-GAMING θα προωθήσει την αξία και την συμμετοχή των ατόμων με νόσο Alzheimer, δίνοντάς τους την δυνατότητα να γίνουν ενεργά μέλη των κοινοτήτων τους μέσα από τα παιχνίδια με τις οικογένειες και τους συνομηλίκους τους. Από την άλλη πλευρά, η απόκτηση και η εξάσκηση των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ θα επιτρέψει στα άτομα με νόσο Alzheimer να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και άλλα εργαλεία ΤΠΕ που επικεντρώνονται στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για παράδειγμα τις Βασικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.


Πρόσβαση στα περιεχόμενα της κατάρτισης:


Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + πρωτοβουλία (αριθμός έργου 2016-1-ES01-KA204-025313)

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

Erasmus +